XTM Cloud

       
翻译技术供应商
XTM Cloud

网站:http://www.xtm-intl.com/xtmcloud

XTM Cloud 是英国 XTM-International 公司推出世界领先的云计算 CAT 翻译工具,有强大的 TM ,异常简便的操作,低廉的价格。为翻译团队提供最流畅高效的工作流程。

prev
next
关注公众号
微博首页